ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BUDVAR ARÉNY

PRO ZÁPASY ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

1)  Prostory Budvar Arény budou otevřeny vždy 1 hodinu před začátkem utkání.

2)  Každý návštěvník je povinen používat zařízení a vybavení prostor Budvar Arény tak, aby nedocházelo k jejich poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.

3)  Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou.

4)  Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v Budvar Aréně pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.

5)  Při vstupu do Budvar Arény se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř Budvar Arény. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.

6)  Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup, čistotu a pořádek.

7)  Ve všech prostorách Budvar Arény je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně, vnášení alkoholických a nealkoholických nápojů, zbraní, deštníků, tyčí a nožů.

8)  Návštěvník Budvar Arény je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor Budvar Arény bez náhrady.

9)  Pro návštěvníky platí zákaz vnášet a používat alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky. Návštěvník pod vlivem alkoholu a uvedených látek má zákaz vstupu.

10)  Je zakázáno vnášet a v samotných prostorách potom používat zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení.

11)  Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou plochu a to jak během sportovního utkání, tak i mimo něj.

12)  Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání utkání nebo v souvislosti s ním prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.

13)  Návštěvník souhlasí, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v Budvar Aréně.

14)  Vstup do prostor se zvířaty je zakázán.

15)  V prostorách platí zákaz ukládání jízdních kol, kočárků, malých motocyklů nebo jiných přepravních prostředků.

16)  K pohybu mezi prostorami Budvar Arény je povoleno používat výhradně k tomuto účelu určených komunikací.

17)  Je povinností zjištěné závady na zařízení Budvar Arény, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů, nahlásit ihned službou konajícímu pracovníkovi obsluhy, případně službě na vrátnici.

18)  V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě přivolat zdravotní pomoc záchranné služby.

19)  Návštěvník je povinen během utkání pozorně sledovat hru a předejít tak případným zraněním.

20)  Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách Budvar Arény odevzdat na vrátnici nebo u službou konajícího pracovníka, který zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.

21)  Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese vedení HC Motor České Budějovice odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.

22)  V případě opakovaného nedodržování ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor Budvar Arény bez náhrady.

23)  Uvedená ustanovení návštěvního řádu jsou platná pro celý objekt Budvar Arény, včetně druhé ledové plochy a parkovacích prostor příslušejících k Budvar Aréně.

24)  Tento návštěvní řád je platný od 1. 9. 2013.

Sociální sítě

Ve výběrech mládežnických reprezentací nechybí ani hokejisté @HC_Motor - bit.ly/2uQmb3o

Důležitá zpráva pro loňské permanentkáře, kteří si ještě nebyli pro permici - příští týden končí vaše...

97. narozeniny slaví nejstarší žijící ligový hokejista Václav Lenc. V našem klubu debutoval v roce 1938 a v lize o 3 roky...

Vítězem ankety Mládežník sezony se stal brankář Jiří #Patera - bit.ly/2ttW4KP